Etický kodex

GLOBÁLNÍ ETICKÝ KODEX PRO KOUČE A MENTORY

Zobrazit Etický kodex


ÚVOD A CÍL

Níže uvedené organizace jsou signatáři tohoto etického kodexu:

 • Asociace koučinku (Association for Coaching, AC)
 • Evropská rada pro mentoring a koučink (European Mentoring and Coaching Council, EMCC).

Jako členské organizace se zavazujeme dodržovat a prosazovat správné postupy v oblasti koučinku a mentoringu. Všichni naši členové se hlásí k tomuto etickému kodexu jako součásti svého členství. Tento etický kodex podporuje obsah a požadavky Profesní charty pro koučink a mentoring. Charta byla navržena v souladu s evropským právem a je zapsána v příslušné databázi Evropské unie, registrující samoregulační iniciativy v Evropě.

Tento etický kodex stanovuje, co může klient a sponzor od služeb kouče/mentora očekávat, a podporuje rozvoj kvality v oblasti koučinku a mentoringu.

Jeho cílem je:

 • Poskytovat vhodná vodítka, vědomí odpovědnosti a vymahatelné standardy chování pro všechny naše členy.
 • Nastavit očekávání na chování, jednání a kvalitu služeb našich členů při práci s klienty.
 • Ve spojení s odbornou kompetencí našich organizací vést profesní rozvoj a růst našich členů.
 • Sloužit jako průvodce pro osoby, které se samy neoznačují za kouče či mentory, ale používají příslušné dovednosti ve své práci.

Pokud členové při práci s klienty nenaplní nastavená očekávání, etický kodex bude základem pro posuzování stížnosti klienta v rámci existujících disciplinárních procedur našich organizací.

 

ETICKÝ KODEX

Etický kodex je uspořádán do čtyř sekcí a pokrývá obecná očekávání našich organizací na profesionální chování a jednání v oblastech:

 1. Terminologie
 2. Práce s klienty
 3. Profesionální jednání
 4. Kvalita služeb

TERMINOLOGIE

 • Každá organizace přesně definuje, kteří z jejích členů a sponzorů (dále společně jen „členové“) jsou tímto kodexem zavázáni.
 • Pro správné porozumění etickému kodexu (dále jen „kodex“) si musí členové být vědomi definic, terminologie a přesného významu klíčových výrazů užívaných v tomto kodexu, např. kouč, koučink, člen, mentor, mentoring, sponzor, supervizor a supervize.

PRÁCE S KLIENTY

Kontext

 • Členové vynaloží veškeré úsilí, aby pochopili očekávání svých klientů a sponzorů a dosáhli porozumění v tom, jak jich dosáhnout.

Kontrakt

 • Před zahájením práce s klientem členové výslovně deklarují a vysvětlí svůj závazek řídit se tímto kodexem. Členové také své klienty a sponzory seznámí s postupy svých organizací pro podávání stížností.
 • Před zahájením práce s klientem členové výslovně vysvětlí a ověří, že klient zná a plně rozumí povaze a podmínkám kontraktu koučinku a mentoringu včetně ujednání finančních a logistických a zachování důvěrnosti.
 • Členové budou otevření ohledně jimi používaných metod a na požádání poskytnou klientovi informaci o používaných postupech.
 • Členové zajistí, aby délka kontraktu byla přiměřená potřebám a cílům klienta/sponzora a aktivně budou bránit vzniku závislosti klienta.

Integrita

 • Členové budou přesně a čestně prezentovat svou odbornou kvalifikaci, zkušenost, výcvik, certifikace i akreditace vůči klientům, sponzorům, členům, koučům a mentorům.
 • Při rozhovoru s jakoukoliv stranou budou členové přesně a čestně prezentovat možný přínos, který jako kouč nebo mentor mohou poskytnout.
 • Členové pravdivě přisoudí autorství práce, ideí a materiálů jiných a nebudou je vydávat za své vlastní.

Důvěrnost

 • Členové budou při práci zachovávat nejpřísnější úroveň důvěrnosti informací o klientech a sponzorech, pokud poskytnutí těchto informací není vyžadováno zákonem.
 • Členové budou uchovávat i znehodnocovat všechny záznamy o klientech včetně elektronických souborů a komunikace způsobem, který zajišťuje důvěrnost, bezpečnost a soukromí a splňuje všechny zákonné požadavky a úmluvy.
 • Členové s klienty a sponzory jasně dohodnou podmínky, za kterých důvěrnost nemusí být dodržena (např. ilegální aktivity, nebezpečí hrozící jim či dalším osobám atd.) a pokud možno získají k takovému omezení důvěrnosti svolení.
 • Členové informují klienta, že podstupují supervizi a sdělí, že klient může být v této souvislosti anonymně zmíněn. Klient by měl být ujištěn, že supervize sama o sobě je vztah podléhající důvěrnosti.
 • Pokud je klientem dítě či ohrožená dospělá osoba, členové se sponzorem či opatrovníkem v rámci platné legislativy zajistí míru důvěrnosti odpovídající nejlepšímu zájmu klienta.

Nevhodné interakce

 • Členové jsou zodpovědni za stanovení a dodržování jasných, přiměřených a kulturně citlivých hranic, které vymezují fyzické i jiné interakce s klienty či sponzory.
 • Členové se zdrží romantických či sexuálních vztahů s klienty, sponzory, studenty či svěřenci v supervizi. Členové si budou vědomi i možnosti vzniku sexuální intimity mezi zmíněnými skupinami osob a přiměřeným způsobem se zasadí o to, aby jim zabránili a zajistili bezpečné prostředí.

Střet zájmů

 • Členové nezneužijí profesního vztahu s klientem k získání nepřiměřené výhody, finanční ani jiné.
 • Členové budou oddělovat profesní vztah v koučinku a mentoringu od jiných vztahů, např. přátelství či pracovního vztahu, aby zabránili možnému střetu zájmů.
 • Členové si budou vědomi možného střetu zájmů profesní či osobní povahy, které mohou ve vztahu s klientem vzniknout, a budou schopni se s nimi rychle a účinně vypořádat, aby nedošlo k újmě na straně klienta, sponzora nebo člena.
 • Členové zváží možný dopad profesního vztahu na ostatní vztahy klienta a projednají možný střet zájmů s těmi, kterých by se mohl dotknout.
 • Členové oznámí případně vzniklý střet zájmů klientovi a zaváží se ukončit vztah, pokud vzniklý střet nelze účinně zvládnout.

Ukončení profesního vztahu a trvající zodpovědnost

 • Členové budou respektovat právo klienta ukončit pracovní vztah v kterékoli fázi procesu a s ohledem na ustanovení uzavřené smlouvy.
 • Členové budou nabádat klienta nebo sponzora k ukončení profesního vztahu v případě, že dojdou k názoru, že by pro klienta či sponzora byly prospěšnější služby jiného kouče, mentora či jiná forma odborné pomoci.
 • Členové jsou si vědomi toho, že jejich profesní zodpovědnost trvá i po ukončení smluvního vztahu a zahrnuje zejména:
 • Záruku sjednané důvěrnosti informací týkajících se klienta nebo sponzora.
 • Bezpečné a spolehlivé uchování všech dat a záznamů týkajících se klienta.
 • Vyvarování se jakéhokoliv zneužití předchozího profesního vztahu s klientem, které by mohlo zpochybnit profesionalitu či integritu členů nebo profesní komunity.
 • Splnění veškerých případných dalších ustanovení, která byla předem dohodnuta.

PROFESIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

Udržování reputace koučinku a mentoring

 • Členové budou jednat vždy způsobem, který pozitivně odráží a posiluje profesní reputaci koučinku a mentoringu.
 • Členové budou projevovat respekt vůči odlišnosti ostatních koučů, mentorů i osob, jakož i rozdílným přístupům v oblasti koučinku a mentoringu.

Uznávání rovnosti a rozmanitosti

 • Členové se budou řídit prohlášením a politikou rozmanitosti svých organizací.
 • Členové se budou vyhýbat vědomé diskriminaci z jakýchkoliv příčin a budou usilovat o neustálé zvyšování vnímavosti vůči možným oblastem diskriminace.
 • Členové si budou uvědomovat možné nebezpečí podvědomých předsudků a usilovat o uctivý a inkluzivní přístup zahrnující a zkoumající individuální odlišnost.
 • Členové budou aktivně pomáhat kolegům, zaměstnancům, dodavatelům, klientům či dalším účastníkům, jejichž chování je vnímáno jako diskriminační.
 • Členové budou pozorně sledovat svůj mluvený, psaný i nonverbální projev, aby se v komunikaci vyhnuli možné bezděčné diskriminaci.
 • Členové se budou podílet na rozvojových aktivitách, které posilují jejich vnímání rovnosti a rozmanitosti.

Porušení profesionálního jednání

 • Členové jsou si vědomi toho, že opakovaná porušení kodexu mohou vyvolat sankce včetně ztráty akreditace, případně členství v organizaci. Organizace mohou v zájmu bezpečí klientů, udržování standardů kvality a reputace koučinku a mentoringu mezi sebou sdílet detaily o přestupcích.
 • Členové zajistí, že se v žádné tištěné, propagační ani jiné formě neobjeví nesprávné či zavádějící informace či náznaky ohledně jejich odborné kompetence, kvalifikace či akreditace.
 • Člen může při oprávněném podezření upozornit jiného člena, že jedná neeticky, a pokud nedojde k nápravě, ohlásí toto jednání organizaci.

Právní závazky a povinnosti

 • Členové jsou povinni znát a dodržovat všechny právní závazky a povinnosti země, v které pracují, a pohybovat se v rámci organizačních zásad a postupů prostředí, v němž koučink či mentoring probíhá.
 • Členové povedou o své práci s klienty náležité a přesné záznamy a zajistí, že tyto záznamy zůstanou důvěrné a budou udržovány bezpečně a v souladu s legislativou příslušné země v oblasti nakládání s osobními daty.
 • Člen uzavře v zemi, kde pracuje, pojištění odpovědnosti za škodu, vyplývající z jeho práce v oblasti koučinku a mentoringu.

KVALITA SLUŽEB

Způsobilost

 • Členové budou mít kvalifikaci, znalosti a zkušenosti odpovídající potřebám klienta, a budou pracovat v rozsahu těchto kompetencí. V odůvodněných případech odkáže člen klienta na zkušenějšího či vhodně kvalifikovaného kouče či mentora.
 • Zdravotní stav členů musí umožňovat jejich práci kouče či mentora. Pokud tomu tak není či si člen svým zdravotním stavem není jistý, vyhledá odbornou pomoc či radu. V případě potřeby kouč nebo mentor ukončí práci s klientem a navrhne mu alternativní podporu.

Průběžná supervize

 • Členové se v zájmu učení a trvajícího profesního rozvoje zavazují k pravidelné reflektivní praxi.
 • Členové se zavazují k supervizi s vhodně kvalifikovaným supervizorem nebo supervizní skupinou kolegů s četností přiměřenou jejich koučovací či mentorské činnosti, požadavkům jejich organizace a úrovni akreditace.
 • Členové musí zajistit, že žádný jiný případný vztah k supervizorovi neovlivňuje kvalitu poskytované supervize.
 • Členové budou etická dilemata a potenciální či aktuální porušení kodexu diskutovat se svým supervizorem nebo supervizní skupinou a požádají o podporu a vedení.

Trvalý profesní rozvoj a reflexe

 • Členové budou pravidelně vyžadovat reflexi své práce s klienty, koučovací a mentorské praxe, profesního učení a osobního rozvoje.
 • Členové budou v rámci trvalého profesního rozvoje rozšiřovat úroveň své způsobilosti účastí na přiměřených a vhodných školeních.
 • Členové budou podle svých schopností a odbornosti přispívat k rozvoji komunity koučů a mentorů. To může nabývat mnoha forem, např. neformální kolegiální pomoc ostatním koučům a mentorům, rozvoj profese, výzkum, publikační činnost apod.
 • Členové budou systematicky vyhodnocovat kvalitu své práce, např. zpětnou vazbou od klientů či jiných partnerů.